غربت-وجودی

غربت وجودی

تحلیل مفهوم غربت در مثنوی مولانا 

نی مولانا خود اوست که در روزگارش ناشناخته ماند و کسی به اصرار او واقف نشد و ازسویی دیگر نماد انسان کامل است که چون نی از درون خالی شده است  

دیدگاه ها بسته شده اند.