نمایش 1–6 از 7 نتیجه

جلسه 7 مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای

مقدمه :دعا برای مولانا اختصاص به زمان خاصی ندارد ،دعا تشنگی روح و جداشدن از،منیت نفس است خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیزک از "خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه " .

ابیاتی که چند نکته روان شناسی مهم در خود دارد اشاره به چند اصطلاح روانشناختی یونگ، خودآگاه ،ناخودآگاه، سایه و ...

حدود 1 ساعت
2
220,000 200,000 تومان

جلسه 3 مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
تلقی مولانا از دینداری چیست ؟ تحلیل داستان شاه و کنیزک بر اساس خودشناسی توضیح مفاهیم : خواب و رویا ،روز ،مشرق ،افتاب ،خیال و ... خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیزک
حدود 1 ساعت
0
220,000 200,000 تومان

جلسه 2 مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
شمس به مولانا چه آموخت ؟ تحلیل داستان شاه و کنیزک مفاهیم اصلی این داستان چیست ؟ خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیزک
حدود 1 ساعت
0
220,000 20,000 تومان

جلسه 1 مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
چرا سراغ مثنوی مولانا می آییم ؟ تحلیل نمادهای داستان شاه و کنیزک خوانش و شرح ابیات آغازین حکایت شاه و کنیزک
حدود 1 ساعت
0
220,000 200,000 تومان

جلسه 6 مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
چگونه وارد ساحت عشق شویم ؟ماهیت عشق چیست؟ خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیزک از بیت "علت عاشق ز علت ها جداست" .ابیاتی که ناظر به عشق و هجران مولانا از،شمس تبریزی است آفتاب در منظر مولانا و در مثنوی، خود را به چند صورت نشان می دهد ؟
حدود 1 ساعت
0
220,000 200,000 تومان

جلسه 5 مثنوی روز شنبه دوره پنجم

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
دعای ما ،مرتبه وجودی ماست .چگونه دعا نماییم استفاده از تمثیل در در نزد مولانا و تحلیل داستان شاه و کنیزک ادب چیست ؟ آداب عاشقی را بدانیم خوانش ادامه ابیات داستان و شرح حکایت شاه و کنیزک از بخش ملاقات پادشاه با آن ولی
حدود 1 ساعت
0
220,000 200,000 تومان

مثنوی معنوی