به وسعت نور


غرقه در میان گنبد کاشی ها ، در حیرت فیروزه ای آسمان و حضور آن در رگ های کاشی به حضور می رسی
در تلقی سهروردی ،روح ِانسان جوهری نورانی است
و خورشید و آتش مظهر روشنایی و‌پرتو ایزدی در عالم‌محسوس واین جهان هستند
این اندیشه اشراقی سهروردی در دوره تیموری و صفوی وارد هنر می شود
آتش به عنوان فره و هاله قدیسان و در رنگ طلایی نگارگری ها ،کاشیکاری ها و شمسه ها حضور می یابد
در اسلیمی ها تجرد نور غوغا می کند
خورشیدِ نیم طاق یا گنبدهای نیلگون ،گویی کانون نوری است که انسان را از عالم مادی با نظم ریاضی وار به جهان معنا می برد …

در میان حیرت زیبایی گنبدها ،سقف آسمان گسترده می شود و تو خود را در جهانی نورانی و در عالمی به وسعت نور می یابی

#زهراغریبیان_لواسانی
@baghesabzeshg

دیدگاهتان را بنویسید

2 × پنج =