دیدگاه ها

دیدگاه های دانشجویان همراه

یکی ازویژگی های این جلسات، هنردرهم آمیختن داستانهای قرآن ومثنوی از زوایا ی مختلف وبحث مفید درباره ی آن ونتیجه گیری ماهرانه ازادغام دواثرمفیداست که هرکدام دیگری راتآیید وتفسیر می کنند.

هرزمان که استاد باابیات مثنوی بسراغ قرآن میروند اسم رمزهای گران بهااز قرآن نیزگشوده می  شود.

مطالبی از آیات قرآن که شاید تا حالا استفاده ازآن برای ما به آسانی قابل تحلیل و فهم نبود استاد با استفاده از مثنوی ناگشوده های آیات قرآن رابرای ماقابل فهم  نموده است.

تاحال فهم و برداشت ما از داستان حضرت یوسف پاکدامن وپشت پازدن به خواسته ذلیخا بود.  هیچ وقت به خواب ورؤیا_خواب صادق وخواب صالح داستان حضرت یوسف فکرنکرده بودیم….

استاد جهت عنوان کردن مطالب درکلاس با مدیریت خاص خود یک«ماکت» فرضی برای ادغام مطالب قرآن ومثنوی می سازد که منظور هرکدام را بخوبی عنوان کرده وبرای رمزگشائی  آنها به زاویای مشخص می  پردازد ، ازتخصص های جامعه شناسی روانشناسی و فلسفه وکلام  و….بهره گرفته  تابا استفاده از داستانها وابیات قرآن و مثنوی یک شرح کامل وجامع از مثنوی را ترسیم کند..

دربین اساتید شرح مثنوی هستند کسانی که از قرآن درشرح مثنوی بهره می برند که استفاده  آنها از قرآن بخاطریک نیت مشخصی  می باشد اساتیدی که روحانی هستند وبرای اثبات نظرات مذهبی خود،از مثنوی بعنوان لفافه نظرات خود استفاده می کنند..

ولی درهم آمیختن استاد درقرآن ومثنوی از نوع دیگر می باشد بصورتی که قرآن ومثنوی را تبدیل به یک فکرواثر می کند طوری که شرح بدست آمده تبدیل به یک اثر بی نظیر وگنجینه ادبیات بزرگ عرفانی می شود. شرح قرآن مکمل مثنوی و شرح مثنوی  مکمل شرح قرآن را بدست می دهد…

تحلیل وتفسیر ابیات مثنوی وسپس تفسیر و تحلیل آیات  قرآن وارتباط آنها باهم ومعنی آنها  به زیبائی مفهوم ومنظور استادرا تآمین می کند وامیدواریم سعادت داشته باشیم که از شرح وتفسیر نمونه وبدست آمده استاد بهره مند شویم.

شرحی بینظیر که در جلسات آن:

یکرنگی مولانا،تغییراحوال او_چشم بصیرت…درآن اشاره می کندبه تعبیرآئینه ودل صاف..

«من عرفه نفسه…»واینکه صیقل آئینه رابه جا ورسیدن به آگاهی اشاره دارد…

واینکه تا حالا نشنیده بودیم که زیباروئی یوسف راباید«تجلی ذات حق الهی بدانیم…و

اینکه مؤمن به آئینه مؤمن بدون ریا خواهدشد

واینکه آموختیم که:

(حقایق قرآن باتفسیرمثنوی«گشوده می شود»

ودراین شرح استاد بخوبی به ( دوقطبی بودن این جهان)اشاره می کند که

این جهان ما جهان اضداد ودوقطبی است.

درزندگی ما با «بدی است که ارزش خوبی»را می شناسیم وبه خوبی می رسیم.

با وجود ارزش منفی پی به ارزش مثبت می رسیم…درضدکمال می شود به کمال رسید…

دراین شرح فراگرفتیم که با فروتنی می شود می توانیم ازشر  صفات غرور خلاص شویم.

ودراین شرح زیبا استاد اشاره ای دارد درمورد اینکه،امکان دارد بواسطه رضایت از عبادات خود ،به فکرواهی  اینکه بخاطر عبادات خود

به کرامات بالایی رسیدیم…وخودرا گول بزنیم

و……..و…….دهها بلکه صدها…..درس ازاین جلسات بهره مند خواهیم شد…..

سخن کوتاه کنم دوستان

ایشان ۲۴ ساعته با عشقی که به این کاردارند واقعآ درشرح مثنوی  شاهکار می آفرینند.

ایشان با عشقی که به مثنوی دارندوتمام وقت خودرا صرف آموزش ما شاگردانش می کنند..

باتشکر مجدد ازاستاد غریبیان – اکبری

جلسات شرح شما واقعآ متفاوت است زیرا شما

از چندین منظر به مثنوی می پردازید یعنی شمادیدونگاهی متفاوت ارائه می دهید.

زیراشما ماشاالله دریایی از(تجربه هاو پختگی ها )را در شرح بکار می گیرید .

شما ثابت نمودید کسی که به شرح مثنوی می پردازد  بایداول به اصول قصه ورمان تسلط داشته باشد،هم روانشناسی بداند،هم به اصول جامعه شناسی ادیان تسلط داشته باشد

وشما همه آن تخصص ها را درکنار فلسفه،کلام وتفسیرقرآن و…. بکار گرفته و مهمتر اینکه،با( هنرساده گوئی) که خود به نظر من بالاترین هنر این رشته می باشد را خمیرمایه

بیان خود قرارداده…….

وبقول قدیمی ها، ازهر انگشتتان شما هزاران جلسه شرح مثنوی پدیدار  می شود

شرحی نه مانند شرح های دیگر،

شرحی ازمثنوی که بکارنسل امروز بیاید

شرحی که درقرن بیست و یکم  راه زندگی رابرای انسان امروز روشن کند،

بقول خودتان شرح مثنوی برای انسانی که،پابر زمین دارد

نسل ما نیازمند این شرح است  تاراه خودردراین وانفسانی  پرآشوب مدرنیسم بیابد

شرحی که به نسل ما«هویت»بدهد….

نه شرحی که به نسل ما (طی طریق الارض) را وعده دهد

وهم اینها را نه برای تعریف و تمجید ازشما بیان کردم..

خواستم خدمتتان گفته باشم که،

راه و روشی را که بواسطه چندین سال تجربه

برگزیده اید عالی است

وما راجز یک تشکر خالی توانی نیست

دیدگاهتان را بنویسید

3 × چهار =