خواب و درک وجود

چون به حق بیدار نبود جان ما
هست بیداری چو در بندان ما
مولانا می فرماید :میان انسان و خوابی که می بیند مناسبتی است
پیل باید تا چو او خسپد ستان
خواب بیند خطه هندوستان
از نظر مولانا تمام مشاهدات انسان در خواب ،تمثیلات روح آدمی است که به خیال ،در خواب نمایان می شود
تامل در خواب ،موجب درک وجود و‌ساحت انسان در جهان هستی است. هرچه اشتغال ذهنی ،طمع و‌خیالبافی در انسان فزون می گیرد خواب های او نیز مشوش و‌پر از اوهام می شود
پس گمان می داری که در غیر خواب نیز بیداری ،چه بسیار کسانی که بیدارند و‌در حقیقت خواب هستند و چه اندک که چشمان شان به خواب رفته و قلبشان بیدار است

@baghesabzeshgh

#زهراغریبیان_لواسانی

دیدگاهتان را بنویسید

10 + 9 =